Provozní řád
logo

Provozní řád

Úvod » Provozní řád

VÁŽENÍ NÁVŠTĚVNÍCI VÍTEJTE V OBOŘE RODINY KINSKÝCH A V HOTELU OBORY KINSKÝCH

Vstupem do obory se zavazujete dodržovat provozní řád obory, který zajišťuje Vaši bezpečnost a bezpečnost volně žijící zvěře. Prosíme Vás o jeho dodržování a přejeme Vám příjemný pobyt a pohodovou relaxaci v přírodě.              

 • Seznamte se nejen s tímto provozním řádem obory, ale i s pokyny k bezpečnosti u střelby na asfaltové holuby.
 • Dodržujte pokyny správce obory nebo tento provozní řád volného pohybu v oboře, jinak nemusíte mít nárok na náhradu škody v plné výši.
 • Přihlédněte při pobytu v oboře ke svému aktuálnímu zdravotnímu stavu a nepřeceňujte své schopnosti.
 • Pro Vaši bezpečnost je nutné vždy zavírat elektrický ohradník, a to v případě že opustíte stan, v noci, nebo pokud jste ve stanu.
 • Tekoucí voda v sociálním zařízení je pitná.
 • Při sprchování pouštějte nejdříve studenou vodu a pak pomalu přidávejte teplou, abyste se při opačném postupu neopařili horkou vodou.
 • Při použití venkovní ruční sprchy umístěné ve stanu dbejte na zvýšenou pozornost proti opaření. (voda ve sprše se na Slunci vyhřeje)
 • V případě úrazu či nevolnosti volejte na tísňovou linku ZZS tedy číslo 155 nebo číslo 112.
 • Provozovatel nezodpovídá za odstavená vozidla. Zároveň si chraňte svůj osobní majetek, cennosti a peníze mějte u sebe. Provozovatel nezodpovídá klientům za vzniklé ztráty a odcizený majetek jinou osobou. (Trezor je umístění na pokoji v sociálním zázemí)
 • Prosíme Vás, udržujte pořádek v oboře, odpadky odhoďte do košů. (ve stanu/u sociálního zařízení)
 • V oboře se chovejte v rámci „dobrých mravů“ a zákonů ČR.
 • V oboře dodržujte obvyklé hygienické návyky a dodržujte případná nařízení Krajské hygienické stanice, nebo Nařízení vlády.
 • V případě vzniku požáru můžete použít hasící přístroj umístěný ve stanu a okamžitě o požáru informujte jednotku HZS na telefonním čísle 150.
 • Respektujte zákony a jiné právní předpisy a příslušné řády CHKO.
 • Klient souhlasí s pohybem po vyznačených cestách v oboře. (asfaltových cestách)
 • Toalety lze použít pouze na místě tomu určeném. (jakékoliv porušení se přísně trestá)
 • Klient bere na vědomí, že v oboře a okolí hotelu jsou umístěné kamerové fotopasti. (v rámci GDPR)
 • Klienti jsou seznámeni s volným pohybem zvěře v oboře.
 • Pro využití venkovní sprchy je určeno speciální eco mýdlo (obsažené v dárkovém balíčku) jiné mýdlo není povoleno používat.
 • Klienti jsou si vědomi toho, že stan není, jakkoliv vytápěn a klimatizován.
 • Vjezd do areálu povolen pouze pro maximální počet ubytovaných hostů ve stanu
 • Parkování osobních automobilů je povolené pouze na místě tomu určeném. (U budovy správce Polesí)
 • Doporučujeme si stáhnout na mobilní zařízení aplikaci s názvem „Záchranka“
 • V oboře se celoročně pohybují lovci zvířat, prosíme o zvýšenou pozornost.

ZÁKAZY A OMEZENÍ PRO NÁVŠTĚVNÍKY

 • Do obory je zakázáno vnášení jakékoli střelné zbraně, pyrotechniky, ostrých předmětů použitelných jako zbraň (nože apod.), injekčních jehel, psychotropních a omamných látek, nedohodne-li se provozovatel, správce obory a klient v konkrétním případě jinak.
 • V oboře je přísně zakázáno manipulovat s ohněm či rozdělávat oheň kdekoliv, nezapalujte svíčky ani louče, zrcátka uschovávejte v pouzdře.
 • Kouření v oboře je přísně zakázáno.
 • Dbejte na dodržování hluku v oboře, jakýkoliv zvýšený hluk je zakázán.
 • Krmení jakékoliv zvěře v oboře či její odstřel je zakázán.
 • Zamezte přístup zvířat ke zbytkům potravin a nápojů.
 • V případě nálezu uhynulého či zraněného zvířete prosíme nějak nezasahovat nebo se zvířete nedotýkat.
 • Nevyhledávejte kontakt s volně žijícími živočichy ani jejich pobytová místa. (nedotýkejte se zvířat)
 • Nesbírejte žádné volně žijící živočichy ani jejich části.
 • V oboře může klient sbírat lesní a jiné plody pro vlastní potřebu a v souladu s lesním zákonem a zákonem o ochraně přírody a krajiny. Při tom je povinen les nepoškozovat, nenarušovat lesní prostředí a dbát pokynů správce obory. (netrhat a nevyrývat planě rostoucí rostliny ani semenáčky lesních dřevin)
 • Klient se zavazuje respektovat další povinnosti podle zákona o ochraně přírody a krajiny, mj. ustanovení § 26 a násl. tohoto zákona.
 • Vjezd vozidel do obory s únikem provozních kapalin není dovoleno. Při nedodržení zákazu návštěvník na vlastní náklady uhradí ekologickou likvidaci úniku do životního prostředí a postih Odboru životního prostředí nebo HZS.
 • Pro zajištění bezpečnosti může správce obory kdykoliv klienta vykázat, přivolat Polici ČR a právní cestou řešit agresivní jednání, poškozování majetku provozovatele, či svévolné porušování „Provozního řádu areálu“.
 • Klient je povinen vyslechnout pokynů správce obory.
 • Zákaz manipulace a vynášení nábytku + příslušenství ze stanu. (mimo mobiliáře k tomu určeném)
 • Zákaz manipulace se stanem.
 • Zákaz manipulace s baterií, která je umístěná u elektrického ohradníku.